Rekrutacja trwa

Erasmus – studia i praktyki FAQ

Każdego roku, zazwyczaj na jesieni (nabór na semestr letni) i na wiosnę (nabór na semestr zimowy) w AMH rozpoczyna się nabór na wyjazdy. Należy do podanej w ogłoszeniu o naborze daty dostarczyć do BWM dwa wypełnione i podpisane formularze aplikacyjne – jeden w języku polski, drugi w angielskim. Po wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru kandydatów, o wynikach rekrutacji uczestnicy informowani są droga mailową lub telefoniczną przez Kierownika BWM.
W przypadku, gdy zostaną w danym roku wolne miejsca oraz środki finansowe, AMH uruchamia dodatkowy nabór na wyjazdy.

Termin składania aplikacji uczelnie przyjmujące umieszczają na swoich stronach internetowych, zwykle w zakładce „International” „Erasmus” lub „Incoming students”.

Tak, studenci niestacjonarni są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy Erasmusa.

Tak, obcokrajowcy będący studentami AMH są uprawnieni do ubiegania się o wyjazdy na Erasmusa.

Nie. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich oraz pierwszego roku studiów II stopnia.

Nie. Urlop dziekański wyklucza możliwość wyjazdu na studia lub/i praktyki w ramach Programu Erasmus. Student nie może zostać skierowany na częściowe studia zagraniczne podczas urlopu dziekańskiego.

Nie ma wyznaczonego minimum. Wysoka średnia jest dodatkowym atutem wtedy, gdy jest więcej chętnych niż miejsc. Ponieważ średnia wlicza się do punktacji, może decydować o zakwalifikowaniu na wyjazd do wybranej uczelni.

Kod Erasmusa (ang. Erasmus code) Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum to PL WARSZAW86.

W pierwszej kolejności skontaktuj sie z Koordynatorem programu Erasmus+ i przedstaw mu wybrany uniwersytet. Jeżeli posiadasz kontakty na wybranym uniwersytecie które mogłyby ułatwić podpisanie umowy wspomnij o nich. Komisja kwalifikacyjna na pewno weźmie pod uwagę jeżeli z Twojej inicjatywy zostanie podpisana umowa z uniwersytetem na który chcesz pojechać.

Nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach Erasmusa uczelnia przyjmująca nie pobiera opłaty za studia (czesnego). Od studenta Erasmusa uczelnia może pobierać tylko pewne opłaty standardowo pobierane od wszystkich studiujących, np. za wydanie legitymacji, za obowiązkowe ubezpieczenie studenckie itp.

Minimalny okres odbywania praktyki w ramach programu Erasmus+ to 60 dni (2 miesiące).

Niestety nie. Praktyka powinna odbyć się w instytucji za granicą.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą, zadania stawiane studentowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w międzynarodowym środowisku oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku.

Jest to zależne od tego jak długo trwał poprzedni wyjazd i na jakim stopniu studiów był realizowany. Każdy student na każdym stopniu studiów posiada tzw. kapitał mobilności, jest to:
12 miesięcy w przypadku studiów I i II stopnia
24 miesiące w przypadku studiów magisterskich jednolitych
Jeśli kapitał ten nie został wykorzystany to student może aplikować o ponowny wyjazd w ramach Erasmusa.

Znajomość języka musi być na tyle dobra, aby pozwoliła Ci na studiowanie na danej uczelni (brać udział w zajęciach, zdawać egzaminy) lub bezproblemowe komunikowanie się ze współpracownikami w przypadku praktyk. Często uczelnie organizują specjalne intensywne kursy językowe które odbywają się przed rozpoczęciem zajęć oraz/lub w trakcie semestru.
Niektóre uczelnie oferują zajęcia w języku angielskim, jednak nie wszystkie mają takie przedmioty w ofercie, lub mają je w ograniczonej liczbie. Zanim zdecydujesz się na naukę w danej uczelni, upewnij się, że w ramach Twojego kierunku zajęcia na tej uczelni prowadzone są w języku, którym władasz w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Należy jak najszybciej skontaktować się z BWM i poinformować o konieczności skrócenia pobytu mailem lub telefonicznie. W zależności od tego, o ile wyjazd jest skrócony, należy liczyć się z koniecznością zwrotu części lub całości stypendium. Ta ostatnia sytuacja nastąpi, jeśli student nie zrealizował minimalnego okresu wyjazdu (na studia – 3 miesiące, na praktyki – 2 miesiące).
Istnieją sytuacje niezależne od studenta, tj. np. choroba, wypadek, które zmuszają do nagłego skrócenia pobytu. Taka sytuacja nazywana jest „siłą wyższą”.

Jest to nieprzewidywalna, nadzwyczajna i niezależna od studenta sytuacja związana z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem. Jeśli pobyt studenta trwał krócej niż minimalny okres wyjazdu w ramach Erasmusa do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji programu Erasmus w Warszawie. W tym celu WSR kontaktuje się z NA z odpowiednim pismem, do którego dołączona jest stosowna dokumentacja (medyczna, policyjna, itp.) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie trwania pobytu na wymianie oraz (jeśli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez uczestnika w związku z wyjazdem i pobytem kraju docelowym.

Instytucja przyjmująca może zapewnić zakwaterowanie (np. w akademiku), ale nie jest do tego zobowiązana. Tę kwestię uczestnik powinien załatwić długo przed wyjazdem. Zasady Erasmusa+ nie nakładają na instytucję przyjmującą obowiązku zapewnienia studentom/praktykantom zakwaterowania, ale instytucja ta powinna przynajmniej udzielić informacji o możliwościach jego znalezienia w danym mieście.

Zmian należy dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć/praktyki w instytucji zagranicznej. W przypadku studiów, zmiany można dodatkowo dokonać w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnego semestru na uczelni partnerskiej.

Tak, jest taka możliwość, o ile uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę. Aby przedłużyć pobyt o kolejne miesiące w ramach jednego roku akademickiego należy uzyskać zgodę uczelni partnerskiej i macierzystej, uzgodnić „Learning Agreement” na kolejny okres i podpisać kolejną umowę finansową/aneks do umowy na nowy okres.
Wniosek o przedłużenie okresu pobytu na studiach za granicą  powinien być zgłoszony do BWM, przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności.

Aby rozliczyć się z wyjazdu na studia należy:

 • dostarczyć do BWM oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na Erasmusie.
 • dostarczyć do BWM Transcript of Records
 • dostarczyć do BWM część „after the mobility” Learning Agreement,
 • wypełnić test językowy online „po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny w BWM)

Aby rozliczyć się z wyjazdu na praktyki należy:

 • dostarczyć do BWM oryginał potwierdzenia pobytu („Letter of Confirmation”) z dokładnymi datami, wystawione przez uczelnię zagraniczną w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyki
 • dostarczyć do BWM część „after the mobility” Learning Agreement, lub zaświadczenie o odbyciu praktyk, wystawione przez instytucję, w której student odbywał praktykę
 • w przypadku, gdy zaliczana była praktyka obowiązkowa – dostarczyć do Dziekanatu WSR podpisany program praktyk i kartę praktyk (wersja polska)
 • wypełnić test językowy online “po mobilności”
 • wypełnić ankietę – raport online
 • dostarczyć indywidualny raport uczestnika – opisowy, lub w postaci ankiety (wzór dostępny w BWM)

Z punktu widzenia rozliczenia finansowego z wyjazdu, nie ma to żadnego znaczenia, pod warunkiem złożenia w BWM potwierdzenia pobytu. Natomiast z punktu widzenia merytorycznego– należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem uczelnianym. Każdy przypadek na każdym wydziale jest rozpatrywany indywidualnie.

Posiadanie jakiegokolwiek certyfikatu językowego, czy innej formy potwierdzającej znajomość języka, jak również odbycie podobnego testu przy okazji poprzedniego wyjazdu w ramach Erasmusa, nie zwalnia studenta z testu językowego na platformie OLS. Jest to obowiązkowa część wyjazdu warunkującą wypłatę stypendium.

Niestety, po zakończeniu studiów nie ma możliwości aplikowania o wyjazd w ramach programu Erasmus. Wyjazdy absolwenckie są możliwe do realizacji, jeśli student zaaplikuje na ostatnim roku studiów przed obroną pracy dyplomowej.

Stypendium w ramach programu Erasmus+ jest wypłacane w walucie euro, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze konta bankowego. Konto można założyć zarówno w Polsce jak i za granicą.

Tak. Należy niezwłocznie się skontaktować z BWM, jeszcze przed zakończeniem swojego pobytu na Erasmusie. Zmiany w długości pobytu nawet o kilka dni mogą wpłynąć na wysokość stypendium. Po powrocie z wyjazdu nie będzie możliwe dokonanie zmian w wysokości dofinansowania.

Stypendium w ramach programu Erasmus+, które student otrzymuje na wyjazd na studia i/lub praktyki jest zwolnione z opodatkowania.

Program ERASMUS+ zaleca obowiązkowe ubezpieczenia: a) uzyskanie dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (tzw. EKUZ); b) uzyskanie dokumentu ubezpieczenia – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej (to w szczególności dla studentów fizjoterapii) – na czas podróży i pobytu na studiach i/lub praktykach.