Rekrutacja trwa

Senat

dr n. med. Marcin Rosiński

Rektor AMNSH

Agnieszka Mydlarz

Dyrektor generalny

dr Iwona Stanisławska

Nauczyciel akademicki

dr Lidia Zając

Nauczyciel akademicki

dr Ada Holak

Nauczyciel akademicki

mgr Anna Tomczyk

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Gabriela Nowińska

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Bartłomiej Frąckiewicz

Przedstawiciel studentów

Przedstawiciel studentów

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Jakub Morzyński

Przedstawiciel studentów

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa – zgodnie z “Prawem o szkolnictwie wyższym” – “Statut Akademii Medycznej Humanum”.

Kadencja Senatu trwa trzy lata.

Najważniejsze kompetencje Senatu:

  1. Uchwalanie Statutu, misji oraz strategii
  2. Uchwalanie planu rzeczowo-finansowego
  3. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań Rektora
  4. Uchwalanie Regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia
  5. Tworzenie wytycznych dotyczących tworzenia planu studiów i programów kształcenia oraz planów studiów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
  6. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.