Rekrutacja trwa

Procedura przyjęcia dla cudzoziemców

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Dokumenty dodatkowe wymagane przy rejestracji cudzoziemców na studia I stopnia i jednolite:

 • Apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski.
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).
 • Paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej).
 • Karta stałego pobytu/ karta polaka/ wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 • Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgodna podjęcie nauki przez osobę niepełnoletnią.

Apostille/legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB)
Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej – International Baccalaureate i świadectwa matury europejskiej – European Baccalaureate) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Polski. W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961, należy uzyskać dokument o nazwie apostille. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzonym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone.
Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Studia II stopnia

Dokumenty dodatkowe wymagane przy rejestracji cudzoziemców na studia II stopnia:

 • Kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów lub oryginału dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji (oryginały dokumentów do wglądu).
 • Kopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).
 • Paszport lub dowód tożsamości (dotyczy obywateli Unii Europejskiej).
 • Karta stałego pobytu/ karta polaka/ wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP.
 • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.