Rekrutacja trwa

Ratownictwo Medyczne I stopnia

Wpisowe 0 zł do 31 lipca

 • Rodzaj studiów Licencjackie
 • Kierunek studiów Ratownictwo Medyczne
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LAT (6 SEMESTRÓW)

Ten kierunek studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zostania kompetentnym pracownikiem ochrony zdrowia. RATOWNIK MEDYCZNY to zawód przyszłości. Jako absolwent studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę w zespołach ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych państwowych i prywatnych, w służbach mundurowych – w tym Policji i Straży Pożarnej, w domach opieki, hospicjach, niepublicznych klinikach czy firmach świadczących transport medyczny.
RATOWNICTWO MEDYCZNE to także kierunek interesujący dla osób, które chcą postawić na studia w kierunku samorozwoju.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Marzyłeś/aś o zostaniu lekarzem, ale Twoja droga ułożyła się inaczej?
 • Pracujesz w publicznym lub niepublicznej placówce medycznej, opiekuńczej i zależy Ci na tym, aby mieć jeszcze większy wpływ na skuteczność działania w sytuacjach wymagających natychmiastowego reagowania w opiece nad pacjentem?
 • Zależy Ci na tym, aby zdobyć zawód przyszłości i nie bać się w przyszłości brakiem zatrudnienia?
 • Zależy Ci na wykonywaniu misyjnego zawodu, w którym będziesz miał/a możliwość ratowania ludzkiego życia?
 • Chcesz podnieść swoje kwalifikacje jako pracownik służb mundurowych, Straży Pożarnej (także ochotniczej), Policji czy tajnej agencji?
 • Wiesz, jak bardzo ważne jest jak najszybsze postępowanie w ramach pierwszej pomocy i chcesz posiąść wiedzę i umiejętności z tym związane – dla ochrony zdrowia i życia bliskich oraz innych osób potrzebujących?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Profil studenta

Wiek nie ma znaczenia. Studiować RATOWNICTWO MEDYCZNE mogą zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i te podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy, tajni agenci, policjanci, ale także wszyscy ci, którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i możliwość realizacji pasji.

Informacja

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie ratowników medycznych, zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
 3. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
 4. spełnia następujące wymagania:
  • rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub medycyna ratunkowa i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (tej specjalności) lub
  • rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra, lub
  • rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub
  • posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym, o którym mowa w lit. a lub b, i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), lub
  • posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616), lub
  • posiada kwalifikacje uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez Krajową Radę Ratowników Medycznych zwaną dalej “Krajową Radą”;
 5. swoim dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu ratownika medycznego, w szczególności nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego

Szczegółowy zakres treści i standardów kształcenia oraz organizacja studiów zawarte są w poniższym dokumencie:

STUDIUJ OD

855

w miesięcznych 11 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Zarejestruj się w systemie REKRUTACYJNYM

Po rejestracji na podany adres e-maila zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z loginem i hasłem.

Po zalogowaniu w systemie rekrutacyjnym :

KROK 1

Wprowadź dane osobowe.

KROK 2

W zakładce Moje kierunki: wybierz kierunek studiów na który aplikujesz.

Uzupełnij pozostałe informacje w formularzu rekrutacyjnym.

KROK 2

Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne, uzupełnij swoimi danymi i prześlij skany na adres e-maila rekrutacja@amh.edu.pl , dokumenty można przesłać również  pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Po przesłaniu kompletu dokumentów rekrutacyjnych otrzymasz informację zwrotną o przyjęciu na studia.

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 500 zł

WPISOWE 0 ZŁ DO 31 lipca

Wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na ogólny nr konta:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko, pesel kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ….