Rekrutacja trwa

CZAS TRWANIA 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)

Zdrowie Publiczne II stopnia

Wpisowe 0 zł do 31 lipca

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia skupia się na rozwijaniu umiejętności tworzenia i prowadzenia efektywnych programów edukacji zdrowotnej. Studenci będą się uczyć jak analizować potrzeby edukacyjne populacji, projektować programy profilaktyczne oraz efektywnie komunikować informacje zdrowotne. Poprzez pracę z różnymi grupami społecznymi, będą przyczyniać się do poprawy wiedzy i nawyków zdrowotnych społeczeństwa.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę na temat działań kontrolnych i nadzorczych w zakresie higieny i zdrowia publicznego. Nauczą się przeprowadzać inspekcje, monitorować bezpieczeństwo żywności, wody i środowiska, a także identyfikować potencjalne zagrożenia zdrowotne. Specjalność rozwija umiejętności analizy danych epidemiologicznych oraz koordynacji działań w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia skierowana jest do przyszłych menedżerów w sektorze ochrony zdrowia. Studenci zdobędą umiejętności zarządzania placówkami medycznymi, finansami i zasobami ludzkimi. Nauczą się planować efektywne strategie opieki zdrowotnej, monitorować jakość usług medycznych oraz dostosowywać instytucje do zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Poprzez zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania, będą wpływać na jakość i dostępność usług zdrowotnych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność skierowana jest ku przyszłym liderom w obszarze ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Studenci zdobędą wiedzę na temat organizacji struktur medycznych w sytuacjach awaryjnych, a także skomplikowanych operacji ratunkowych. Nauczą się planowania, koordynowania i zarządzania reakcjami na różnego rodzaju kryzysy zdrowotne oraz podejmowania decyzji w warunkach wysokiego ryzyka.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Prawo medyczne w ochronie zdrowia uczy studentów, jak stosować i interpretować przepisy prawne dotyczące świadczenia usług zdrowotnych i ochrony praw pacjentów.

Absolwenci ścieżki kształcenia Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych zostaną praktycznie przygotowani do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych i mogą pracować jako osoby odpowiadające za zarządzanie, nadzór oraz przetwarzanie danych, realizując czynności związane z obsługą pacjenta, administrowaniem systemami IT w ochronie zdrowia.