Rekrutacja trwa

Erasmus – wyjazdy pracowników FAQ

Można realizować zarówno w formie tradycyjnej, zdalnej oraz hybrydowej. Stypendium (grant za pobyt) jest wypłacane wyłącznie za dni realizowane z fizycznym pobytem face to face. W przypadku formy wyłącznie zdalnej wyjazd nie jest zasadny i tym samym finansowanie.

Tak, można, pod warunkiem, że uczelnia przyjmująca wyrazi na to zgodę i każdy z uczestników będzie realizował indywidualny program zajęć (w przypadku wyjazdów STA –przeprowadzenie wykładów; w przypadku wyjazdów STT – uczestnictwo w szkoleniu/warsztatach/ shadow working/wydarzeniu typu Staff Week) zawarty i zatwierdzony w Staff Mobility Agreement.

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan szkolenia (Training progamme) przygotowany przez pracownika. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i pracownika). Plan szkolenia musi być rozpisany na każdy dzień pobytu.

Tak, można wyjechać z osobą/osobami towarzyszącymi, jednak grant z programu Erasmus+ przysługuje wyłącznie zakwalifikowanemu na wyjazd pracownikowi AMH.

Wyjazdy dydaktyczne STA można realizować wyłącznie do uczelni z którą AMH ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną.

Tak, można, lecz nie jest to tożsame z uzyskaniem zgody Komisji Rekrutacyjnej na kolejne wyjazdy. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Tak, można realizować wyjazdy szkoleniowe (STT) i dydaktyczne (STA) w tych samych instytucjach, należy jednak pamiętać, by sam program szkolenia był każdorazowo inny.

Zajrzyj tu: http://staffmobility.eu

Ponadto uczelnie partnerskie przysyłają aktualne ogłoszenia o takich wydarzeniach organizowanych u siebie – zapytaj o nie w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej.

  • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;
  • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;
  • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

Nie. Wyjazd musi się odbyć podczas trwania roku akademickiego na danej uczelni. Wyjątkiem są cykle wakacyjnych szkoleń np. językowych, prowadzonych przez niektóre uczelnie.

Nie, ponieważ pobyt na wymianie akademickiej jest realizacją części obowiązków służbowych poza siedzibą uczelni. Jednakże jeśli pracownik chce przedłużyć swój wyjazd z innych powodów, niż udokumentowany pobyt na uczelni przyjmującej (np. chęć zwiedzania kraju/miasta/regionu), wówczas na dni spędzone poza uczelnią musi wypisać wniosek urlopowy.

Wysokość stypendium zależy stawki przyznanej na dany rok przez Komisję Europejską od grupy krajów, jest ona mnożona przez liczbę dni pobytu. AMH finansuje z programu wyjazdy trwające do 5 dni roboczych.

Nie, AMH nie zwraca oddzielnie uczestnikom kosztów za podróż, jednak każdemu uczestnikowi przysługuje oprócz stypendium (grantu) ryczałt na podróż z programu, w wysokości zależnej od odległości. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie przyznawania, finansowania i realizacji stypendiów w kategorii wyjazdy pracowników (ST) w programie Erasmus +

Nie jest to konieczne, lecz znacznie ułatwia sprawę i obniża koszty (m.in. przewalutowania) gdyż stypendium uczestnika wypłacane jest w EUR. Można także korzystać z kont multiwalutowych typu Revolut.

Ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz NNW na okres wyjazdu za granicę –

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne na terenie UE zapewnia Karta EKUZ, którą można bezpłatnie wyrobić w siedzibie oddziału NFZ. Nie pokrywa ona jednak wszystkich kosztów, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Są to:

– Wypełniony i podpisany przez uczestnika, rektora AMH i uczelnię przyjmującą Staff Mobility Agreement

– Podpisany przez uczelnię przyjmującą Letter of Confirmation z dokładnymi datami pobytu; lub certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu (w przypadku udziału w wydarzeniu typu Staff Week)

– Wypełnienie ankiety on-line EU Survey, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia (Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu, może zostać wezwany do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE)

– Złożenie indywidualnego, pisemnego raportu z wyjazdu (w przypadku, gdy w jednym wyjeździe brało kilka osób, może być to jeden raport).

Należy tak dobrać termin wyjazdu, aby nie kolidował on z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi na uczelni. Jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe, należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z Działem Planowania w celu ustalenia zastępstwa lub terminu odrobienia zajęć.