Rekrutacja trwa

Projekt ustawy regulujący zawód dietetyka

Na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy o innych zawodach medycznych. Pośród 17 zawodów znajduję się tam również dietetyk.
Minister właściwy do spraw zdrowia przedstawia w projekcie wymogi kwalifikacyjne m.in. dotyczące wykształcenia.
Art.2. ust.1 pkt. 4 brzmi:

„Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. spełnia poniższe wymagania:
    1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument, zwanym dalej „dyplomem”, potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego, uzyskany w toku kształcenia w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego lub
    2. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881) za równoważny z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
    3. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1640);

Zakładane jest, że brak posiadania wszystkich uprawnień zawartych w ustawie będzie powodować naliczanie kar grzywny jak i również karze ograniczenia wolności. Natomiast osoby wykonujące już zadania zawodowe w ramach zawodu medycznego ujętego w ustawie podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Więcej informacji znajdziesz w projekcie ustawy >>