Rekrutacja trwa

Karta Erasmus+ [2021-2027]

Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie z radością informuje, że decyzją Komisji Europejskiej w dniu 22.12.2020 otrzymaliśmy Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) – Erasmus Charter for Higher Education) na kolejne lata programu tj. lata 2021-2027. Dzięki temu nasza uczelnia może kontynuować realizację działań programu ERASMUS+ w kolejnych latach, wysyłać i przyjmować studentów oraz pracowników z uczelni zagranicznych i tworzyć wspólne projekty.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Karta jest potwierdzeniem, że uczelnia spełnia warunki jakościowe uczestnictwa w programie. Certyfikat jest przyznawany na cały okres budżetowania Unii Europejskiej – obecna perspektywa to lata 2021-2027.

Strategia rozwoju WSR uwzględnia główne cele Programu Erasmus i zgodnie ze statutem Uczelni systematycznie podnosi jakość kształcenia, uwzględnia i promuje europejski wymiar edukacji, rozwija współpracę wielostronną pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz  przedsiębiorstwami, kładzie nacisk na zwiększanie mobilności studentów i nauczycieli akademickich, działa na rzecz wzajemnego uznawania kwalifikacji uzyskiwanych podczas wymiany studentów i nauczycieli.
Celem polityki WSR  związanej z realizacją programu Erasmus Plus jest przygotowanie studentów do życia w wielonarodowościowym, wielokulturowym, informatycznym społeczeństwie Unii Europejskiej oraz podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej. Dla zapewnienia efektywności i wszechstronności kształcenia nacisk kładziony jest na teoretyczne, jak i praktyczne nauczanie oraz współpracę z uczelniami, a także innymi jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Do celów i priorytetów WSR w obszarze współpracy międzynarodowej na lata 2021-2027 należą:

 • kontynuowanie dwustronnych wymian studentów oraz dydaktyków w ramach np. programu Erasmus+;
 • pozyskiwanie studentów zagranicznych z krajów europejskich i pozaeuropejskich, np. z Ukrainy, Białorusi, Ameryki Południowej;
 • rozszerzanie oferty językowej dostępnej dla studentów, w tym promocji języka polskiego dla obcokrajowców
 • oferowanie możliwości kształcenia w językach obcych (przedmioty wykładane nie tylko w języku angielskim, ale włoskim i hiszpańskim)
 • studia anglojęzyczne;
 • przygotowanie studentów i absolwentów do pracy w międzynarodowych instytucjach/firmach poprzez organizowanie zagranicznych praktyk;
 • kształcenie kadry dydaktycznej i administracyjnej poprzez ich aktywny udział w programach wymian i projektach międzynarodowych;
 • zwiększanie liczby wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów oraz pracowników, w celu poprawy jakości programów edukacyjnych i doświadczenia studentów;
 • promowanie wiedzy oraz współpracy poprzez organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów naukowych skupiających środowiska akademickie i przedsiębiorców
 • pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych(uczelnie oraz przedsiębiorstwa);
 • poszerzanie oferty języków dostępnych dla kadry naukowej i administracyjnej,
 • publikacje naukowe, także w językach obcych;
 • integracja i współpraca krajów członkowskich UE, kandydujących oraz pozaeuropejskich dla wspierania zrozumienia i znajomości polityk europejskich;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dla różnych grup społecznych, przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.
 • stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i multimedialnych;
 • wspieranie tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji poprzez prowadzenie wykładów w formie e-learningowej i innych form kształcenia na odległość;
 • poszerzenie działań mających na celu usprawnienie i zelektronizowanie obsługi programu wymian studenckich;
 • nowoczesne bazy danych naukowych, do użytkowania przez studentów i wykładowców;

Mając na celu zapewnienie realizacji założeń o niedyskryminacji tj. równości płci, integracji niepełnosprawnych studentów i nauczycieli oraz pracowników administracji, deklarujemy dalsze przyjmowanie do grona studentów obcokrajowców oraz osób niepełnosprawnych.
Ponadto realizując założenia polityki Erasmusa Uczelnia deklaruje:

 • wspieranie osób niepełnosprawnych (specjalny system stypendialny;  budynek uczelni jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 • wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (uczelnia od początku istnienia przyznaje stypendia i zapomogi dla osób potrzebujących);
 • organizowanie wykładów o kulturach i zwyczajach różnych narodowości.

Dzięki doświadczeniu międzynarodowemu, WSR jest przygotowana do zapewnienia wysokiej jakości organizacji mobilności studentów, absolwentów oraz kadry. Na potrzeby koordynowania działań dotyczących programu Erasmus+ powołano Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, do którego zadań należy m.in. opieka merytoryczna nad wyjeżdżającymi i przyjeżdżającymi studentami oraz dydaktykami i pracownikami administracji, organizowanie spotkań integracyjnych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw, z Koordynatorem można skontaktować się również telefonicznie i e-mailowo. Każda osoba zainteresowana wymianą uzyska wszelkie informacje bezpośrednio u Koordynatora, które dysponuje wiedzą, materiałami dot. uczelni partnerskich i utrzymuje z nimi bieżący kontakt.


W ostatnich latach zawarto nowe umowy bilateralne, WSR współpracuje z 37 uczelniami zagranicznymi. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące m.in. aplikowania na wymianę studencką przekazywane są podczas spotkań informacyjnych oraz za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. Każdy student, który zgodnie z umową zrealizował część studiów na uczelni zagranicznej, ma zagwarantowane jego zaliczenie na uczelni macierzystej na podstawie decyzji Dziekana.


Od początku działalności WSR działa na uczelni system ECTS. WSR dla realizacji wymian studenckich operuje dokumentami m.in. LA, OLA, TR. Studenci przyjeżdżający otrzymują polską legitymację, TR i certyfikat odbycia studiów, a także pakiet informacyjny o uczelni oraz życiu w Polsce. Mają możliwość zapisu na bezpłatny kurs języka polskiego, za który również otrzymują punkty ECTS. Organizowane są również spotkania integracyjne i kulturalne. Dzięki otwartości kadry dydaktycznej studenci zagraniczni mogą zaliczać niektóre przedmioty indywidualnie. Studenci wyjeżdżający otrzymują należne im stypendia, a także dodatkowo są zwolnieni z obowiązkowych opłat za studia.


WSR organizuje też przygotowanie językowe. Uczelnia ma w ofercie ścieżkę anglojęzyczną, pozwalającą na uzyskanie wymaganych 30 ECTS w każdym semestrze. W przyszłości WSR planuje otworzyć studia w całości w języku angielskim.

WSR posiada doświadczenie w realizacji praktyk studenckich i absolwenckich. Praktyka dostosowana do indywidualnej ścieżki kształcenia wpisana jest w program większości kierunków jako element obowiązkowy. Instytucje przyjmujące dobierane są zgodnie z profilem i specjalizacją studenta. W ramach mobilnosci SMP studenci mogą odbywać praktyki w jednostkach współpracujących z uczelniami partnerskimi (szpitale uniwersyteckie, kliniki, przychodnie i inne placówki współpracujące z uczelniami), jak również studenci nawiązują kontakty z placówkami samodzielnie.
Praktyki organizowane są na podstawie porozumienia o organizacji praktyki zawodowej spisanego pomiędzy WSR i instytucją przyjmującą, które jasno określa zobowiązania i prawa każdej strony. Instytucja przyjmująca zobowiązana jest zapewnić miejsce praktyki odpowiadające wymaganiom danego kierunku oraz narzędzia pozwalające na efektywne wykonywanie powierzonych zadań. Porozumienie gwarantuje, że osiągnięcia i przypisane im punkty zaliczeniowe uzyskane w trakcie mobilności zostaną przeniesione.
Zakwalifikowana grupa beneficjentów odbywa przygotowanie kulturowo – językowe, podczas którego zostaje zapoznana z informacjami na temat państw docelowych, pozyskując wiedzę dotyczącą życia i pracy w wielokulturowym środowisku, co ma sprzyjać integracji studentów z otoczeniem.
Każda praktyka poprzedzona jest sporządzeniem planu praktyki, zatwierdzanego przez Dziekana i określającego jasno zadania praktykanta.
Opiekun i organizator praktyki w instytucji przyjmującej sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad wykonywanymi zadaniami, natomiast opiekun praktyk w WSR odpowiada za nadzór dydaktyczny i wychowawczy. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca wydaje opinię o praktykancie oraz informację o jego zaangażowaniu w różne aspekty życia firmy, a koordynator uczelniany przekazuje studentowi/absolwentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki i ocenie jakościowej praktyki.
WSR będzie dążyć do osiągnięcia celów związanych z udziałem w programie Erasmus i dołoży starań, aby:

 • zapewnić możliwie najwyższą liczbę studentów oraz najwyższy odsetek pracowników akademickich i administracyjnych biorących udział w Programie w całym okresie wdrażania,
 • aktywnie wspierać projekty mobilności i współpracy, a także udział w działaniach Programu Erasmus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027,
 • wdrożyć założenia Europejskiej Karty Studenta do 2021 roku,
 • wdrożyć wykorzystanie aplikacji Erasmus Mobile App do 2023 r.,
 • w pełni przyjąć i wdrożyć inicjatywę „Erasmus Without Paper” do 2023 r.

KONTAKT

mgr inż. Anna Tomczyk
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+