Rekrutacja trwa

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tytuł projektu: Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji projektu: 28.04.2021 – 31.12.2021
Beneficjent: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Budżet projektu: Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 000 zł. Całkowita wartość zadań – 69970,88 zł

Cel projektu
Zakup doposażenia sal dydaktycznych wspierającego proces kształcenia na odległość, to jest sprzętu komputerowego, ekranów projekcyjnych, telefonów z funkcją kamery, aparatu, licencji oprogramowania w zakresie modelu anatomicznego człowieka, w celu zwiększenia mobilności i produktywności pracowników umożliwiając im tworzenie materiałów na zajęcia oraz prowadzenie dla studentów zdalnych konsultacji, zajęć, seminariów, webinarów w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie pt.: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ustanowionego i współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,374, 695, 875, i 1086)