Rekrutacja trwa

Informacja dla studentów Program „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i skierowany jest do osób niepełnosprawnych.

W ramach programu można uzyskać pomoc w następujących obszarach:

Moduł I

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

Terminy przyjmowania wniosków

  • Moduł I – od dnia 1 kwietnia do 30 sierpnia 2017r.
  • Moduł II – od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

od dnia 01 września do dnia 10 października 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)

Więcej informacji o programie, wzory wniosków, kierunki działań oraz wartości dofinansowań można uzyskać na stronie http://www.pfron.org.pl